Památky

Francouzský dub u Broumova (pověst)

Když poutníci putovali z Plané do bavorského Mähringu, procházeli Broumovem, a v lese za Broumovem narazili v blízkosti silničky na prastarý dub, který nazývali vesničané “Francouzský dub”. Jeho větve byly zčásti uschlé.

O tomto stromě se vyprávělo, že když francouzská vojska táhla zdejší krajinou, aby svrhla císařovnu Marii Terezii, pálila a ničila vesnice a vyvolala proti sobě nenávist.

Když v boji prohrávali a chtěli se spasit útěkem před Císařskými, prchali tudy Francouzi do Bavor a mnoho z nich zdejší uhlíři a dřevorubci pochytali. Byli pak pověšeni na tomto stromě.

Dubová alej pod Broumovem

Dubová alej 

Je chráněné stromořadí u Broumova. Přibližně 150 let stará alej 16 dubů letních roste poblíž Hamerského potoka v nadmořské výšce 530 m. Obvody kmenů měří 200–390 cm, koruny dosahují do výšky 25 m (měření 1982).

Alej je chráněna od roku 1983 jako krajinná dominanta a součást památky.

Broumovský jasan

broumovský jasan 

Je památný strom u Broumova. Přibližně třistaletý jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) roste na levém břehu Hamerského potoka pod Jánským zámečkem v místě, kdepolní cesta od Jonášova mostu vstupuje do lesa v nadmořské výšce 522 m.

Jeho kmen je u paty obrostlý mechem a má měřený obvod 540 cm a koruna stromu dosahuje do výšky 32 m (měření 2000). Chráněn je od roku 1983 jako krajinná dominanta.

Mezi pozoruhodné nechráněné staré stromy patří rozložitý jasan ztepilý v parčíku pod Jánským zámečkem.

Broumovský smrk

Je památný strom u Broumova. Přibližně dvěstěletý smrk ztepilý (Picea abies) roste pod lesním zámečkem sv. Víta na západním okraji vesnice v nadmořské výšce 529 m.

Obvod jeho kmene měří 410 cm a koruna stromu dosahuje do výšky 35 m (měření 2000). Chráněn je od roku 2003 pro svůj vzrůst.

Broumovské smrky v Hamerském udolí

Jsou památné stromy u Broumova západně od Chodové Plané. Skupina deseti stodvacetiletých smrků ztepilých (Picea abies) roste asi 2 km východně od státní hranice a 3 km západně od Broumova v polesí Huť v údolí Hamerského potoka v nadmořské výšce 560 m.

Obvody jejich kmenů měří od 200 do 280 cm, koruny stromů dosahují do výšky 44 m (měření 1982). Smrky jsou chráněny od roku 1983 pro svůj vzrůst.

Přírodní rezervace “Broumovská bučina“

Leží nedaleko za obcí Broumov na jejím katastrálním území, na svahu údolí Hamerského potoka. Má plochu přes 25 ha a byla vyhlášena v roce 1989.

V porostu jsou zastoupeny různé věkové kategorie, takže lze více než jinde spoléhat na kvalitní přirozený vývoj porostu, aniž by se musel nějak výrazně korigovat.

Jánský zámeček

Stojí na východním okraji vsi pod silnicí. Své jméno obdržel po soše svatého Jana Nepomuckého, která však již dávno zmizela. Zámeček je uváděn poprvé roku 1818, kdy sloužil jako obydlí lesníka a příležitostné lovecké sídlo vrchnosti.

Zámeček sv. Víta

zámeček sv. Víta 

Nachází se uprostřed Broumova, pod hlavní komunikací, nad údolím Hamerského potoka. Nejedná se v pravém slova smyslu o šlechtické sídlo, ale o správní objekt vrchnostenské železárny a zdejšího těžebního úřadu.

Pod zámkem stojí socha svatého Víta z roku 1749. Není jistě náhodou, že socha patrona měditepců, za něhož je svatý Vít považován, vznikla ve stejném roce, v němž je poprvé uváděna i zdejší železárna.

Drobná patrová budova se čtyřmi okenními osami a vysokou mansardovou střechou s věžičkou byla do počátku 90. let 20. století opuštěná a zpustlá. Dnes je v rekonstruovaném objektu restaurační zařízení.

Zámeček Neuhaimhausen

Byl vystavěn v lese západně od Broumova v místní části obce stejného jména. Stavba založená nedlouho před rokem 1875 byla vybudována pod vedením stavebního mistra A. Libela.

Patrně již následujícího roku byl zámeček, zřízený na náklady Johanna Ernesta hraběte Berchem – Haimhausena, dokončen. Dvoupatrový projekt zámku připomíná spíše velkou vilu vystavěnou v historizujícím slohu.

V nedávné minulosti byl využíván jako správní budova pionýrského tábora.

Kostelík sv.Anny

kostelík sv. Anny

Byl vystavěn za podpory vrchnosti v letech 1929 – 1931. Obec jej v letech 2004 – 2005 zrekonstruovala. Před kostelem je symbolický hřbitov německých vojáků z II.světové války.

Hamerský potok

Pramení na JV svahu Čupřiny ve výšce 754m n. m. Nad Broumovem ústí zleva ve výšce 535m n. m. do Hamerského potoka říčka Tichá, která před zaústěním protéká kaskádou pstruhových rybníčků a větším rybníkem Farským (3,40 ha).

Na další cestě k východu přibírá Hamerský potok zprava vody Hvozdního (Hvozdného) potoka a zleva Huťského potoka (517m n. m. ). Všechny tři jmenované přítoky Tiché, Hvozdního a Huťského potoka se vlévají do Hamerského potoka velmi blízko Broumova, cca do 1 km.

Však také vody Hamerského potoka byly v minulosti hojně využívány, o čemž svědčí například zřícenina starého hamru v údolí. Tyto stavby, v minulosti na tomto potoce tak četné daly potoku i své jméno.